Откривање ризика

ОБЈАВЉИВАЊЕ РИЗИКА


А. Фактори ризика издаваоца

ПСС може изменити ове Услове коришћења у било које време и без претходног обавештења. Требало би да прегледате најновију верзију ових Услова коришћења тако што ћете посетити веб локацију ПСС и кликнути на хипервезу Услови коришћења која се налази при дну странице. Ваш стални приступ и коришћење ове веб странице представља ваше прихватање ових Услова коришћења са изменама. Једино обавештење о променама или изменама ових Услова коришћења биће објављивање ревидиране употребе на овој веб страници од стране ПСС -а; ПСС вас неће засебно обавештавати о било каквим изменама.

1. ПСС као издавалац или друга уговорна страна

Тамо где је ПСС издавалац или друга уговорна страна релевантних финансијских инструмената, улагање у било који такав финансијски инструмент носи ризик да ПСС није у могућности да испуни своје обавезе по релевантним финансијским инструментима на било који релевантни датум доспећа.

Како би процијенили ризик, потенцијални инвеститори требају размотрити све информације наведене у документацији о понуди које се односе на релевантне финансијске инструменте и консултовати се са својим стручним савјетницима ако сматрају да је то потребно.

Ризик повезан са способношћу ПСС -а да испуни своје обавезе у вези са таквим финансијским инструментима описан је позивањем на кредитне рејтинге које додељују независне агенције за рејтинг. Рејтинг није препорука за куповину, продају или држање финансијских инструмената и може га у било ком тренутку суспендовати, смањити или повући агенција за рејтинг. Суспензија, смањење или повлачење додијељеног рејтинга може негативно утицати на тржишну цијену неких финансијских инструмената гдје је ПСС издавалац.

Рејтинг подређених обавеза Сви финансијски инструменти који су подређене обавезе ПСС -а могу бити рангирани ниже од горе наведених јер су, у случају инсолвентности или ликвидације ПСС -а, потраживања која произлазе из ових обавеза подређена оним потраживањима поверилаца ПСС -а који такође нису подређени.

Очекује се да ће на вредност финансијских инструмената код којих је ПСС издавалац или друга уговорна страна делимично утицати општа процена кредитне способности инвеститора. Свако смањење кредитне способности ПСС могло би резултирати смањењем вредности таквих финансијских инструмената. Ако се покрене стечајни поступак над ПСС -ом, повратак имаоцу или странци на такав финансијски инструмент може бити ограничен и сваки опоравак ће вероватно бити знатно одложен.

Б. Општи фактори ризика који се односе на финансијске инструменте

1. Нема плаћања или испоруке до поравнања

Потенцијални инвеститори треба да узму у обзир да тамо где се не морају вршити периодична плаћања камата или друге расподеле током трајања финансијског инструмента, где су такви финансијски инструменти у облику хартија од вредности или се на други начин могу трговати, реализација таквих финансијских инструмената на секундарном тржишту може бити једини поврат потенцијално доступан инвеститору пре поравнања таквих финансијских инструмената. Међутим, инвеститори би требали узети у обзир факторе ризика описане под насловима „тржишна вриједност“ и „финансијски инструменти могу бити неликвидни“ који су наведени под насловом „Д. Тржишни фактори “испод у овом погледу.

2. Превремени отказ из ванредних разлога, незаконитости и више силе

Ако је то назначено у одредбама и условима било којег финансијског инструмента, ако ПСС или релевантна трећа страна, у зависности од случаја, утврде да је из разлога који су ван њене контроле извршење обавеза у односу на релевантне финансијске инструменте постало незаконито или непрактично у целини или делимично из било ког разлога, или ПСС или релевантна трећа страна, у зависности од случаја, утврђују да из разлога који су ван њене контроле више није легално или практично да одржава своје аранжмане заштите од у вези са таквим финансијским инструментима из било ког разлога, ПСС или релевантна трећа страна, у зависности од случаја, могу, по свом нахођењу и без обавезе, превремено укинути такве финансијске инструменте. Потенцијални купци би требали прегледати одредбе и услове релевантних финансијских инструмената како би утврдили да ли се и како се те одредбе примјењују на такве финансијске инструменте и које су посљедице таквог раскида, укључујући и шта се, ако ишта, плаћа као резултат тога.

3. Догађаји поремећаја на тржишту, прилагођавања и превремени престанак финансијских инструмената

Ако је тако, наведено у одредбама и условима било којег финансијског инструмента, релевантни агент за израчунавање може утврдити да је дошло до поремећаја на тржишту или да постоји у релевантном тренутку. Свако такво утврђивање може одгодити вредновање у погледу релевантног основног стања које може имати утицај на вриједност релевантних финансијских инструмената и/или може одложити поравнање у вези са таквим финансијским инструментима.

Осим тога, ако је тако назначено у одредбама и условима било којег финансијског инструмента, агент за обрачун може извршити прилагођавање ових услова како би узео у обзир релевантна прилагођавања или догађаје у вези са основним, укључујући, али без ограничења, одређивање наследника релевантног основног субјекта или његовог издаваоца или његовог спонзора, у зависности од случаја. Осим тога, у одређеним околностима, ПСС или релевантна трећа страна, у зависности од случаја, могу превремено укинути релевантне финансијске инструменте након сваког таквог догађаја.

Потенцијални купци треба да прегледају услове и одредбе релевантних финансијских инструмената како би утврдили да ли се и како се те одредбе примењују на такве финансијске инструменте и шта представља релевантно прилагођавање или догађај.

4. Опорезивање

Потенцијални купци и продавци финансијских инструмената треба да буду свесни да ће од њих можда бити потребно да плате порез на марку или друге документарне трошкове у складу са законима и праксом земље у којој се одговарајући финансијски инструменти преносе.

Плаћање и/или испорука било ког износа који се доспева у вези са финансијским инструментима може бити условљено плаћањем одређених пореза, дажбина и/или трошкова како је предвиђено условима и одредбама релевантних финансијских инструмената. ПСС или релевантна трећа страна, у зависности од случаја, имају право, али не и обавезу, да задрже или одбију било који износ који се плаћа или испоручује по таквим финансијским инструментима износ или део који је неопходан за обрачун или платити било који порез, царину, таксу, порез по одбитку или другу уплату.

Потенцијални инвеститори треба да прегледају одредбе и услове релевантних финансијских инструмената како би утврдили да ли се и како се те одредбе примењују на такве финансијске инструменте.

Потенцијални купци који сумњају у свој порески положај требало би да се консултују са својим независним пореским саветницима. Осим тога, потенцијални купци треба да буду свесни да се порески прописи и њихова примена од стране релевантних пореских органа с времена на време мењају. Сходно томе, није могуће предвидети прецизан порески третман који ће се примењивати у било ком тренутку.

5. Обавештење о вежби и сертификати

Ако неки финансијски инструменти подлежу одредбама у вези са достављањем обавештења о вежби, а такво обавештење странка или странке приме након најновијег времена наведеног у одредбама и условима релевантних финансијских инструмената, не може се сматрати да је уредно достављено до неког каснијег дана. Такво предвиђено кашњење може у случају новчаних измирених финансијских инструмената повећати или смањити износ готовине који се плаћа приликом поравнања у односу на оно што би иначе било, али за такво предвиђено кашњење.

У случају финансијских инструмената који се могу користити само један дан или само током периода вежбања и нису изражени за аутоматско коришћење, било које обавештење о извршењу, ако није достављено до најновијег времена наведеног у одредбама и условима релевантних финансијских инструмената , биће ништав.

Неуспех у испоруци било каквих сертификата захтеваних одредбама и условима издавања финансијских инструмената могао би довести до губитка или немогућности примања износа или испорука на други начин доспелих по таквим финансијским инструментима. Потенцијални купци би требали прегледати одредбе и услове релевантних финансијских инструмената како би утврдили да ли се и како се те одредбе примјењују на такве финансијске инструменте.

Финансијски инструменти који се не користе у складу са условима и одредбама истећи ће без вредности. Потенцијални купци би требали прегледати одредбе и услове релевантних финансијских инструмената како би утврдили да ли су такви финансијски инструменти подложни аутоматском извршавању и када и како се обавештење о извршењу може ваљано доставити.

6. Временско кашњење након вежбања

Ако финансијске инструменте треба извршити и измирити готовинском уплатом, онда, након њиховог извршења, може постојати временски размак између времена извршења извршења и времена утврђивања примјењивог износа готовине који се односи на такво извршавање. Свако такво кашњење између времена извршења и одређивања новчаног износа биће наведено у одредбама и условима релевантних финансијских инструмената. Међутим, такво кашњење могло би бити знатно дуже, посебно у случају кашњења у извршавању таквих готовински измирених финансијских инструмената који произлазе из било којих дневних ограничења максималног извршавања или након што је агент за обрачун утврдио да је дошло до поремећаја на тржишту у било које релевантно вријеме. Примјењиви износ готовине могао би се смањити или повећати у односу на оно што би био да није било таквог кашњења.

Потенцијални купци би требали прегледати одредбе и услове релевантних финансијских инструмената како би утврдили да ли се и како се те одредбе примјењују на такве финансијске инструменте.

7. Врло нестабилна тржишта

Финансијски инструменти могу бити повезани са ценама робних уговора и изведених инструмената, укључујући фјучерс и опције које су веома променљиве. На кретање цена терминских уговора, фјучерс уговора и других изведених уговора са којима се финансијски инструмент може повезати, између осталог, утичу и каматне стопе, променљиви односи понуде и потражње, програми трговине и фискалне, монетарне и девизне контроле владе, те националне и међународне политичке и економске догађаје и политике. Осим тога, владе с времена на време интервенишу, директно или индиректно и регулацијом на одређеним тржиштима, посебно на валутама и роковима и опцијама везаним за каматне стопе. Таква интервенција често има за циљ директно утицати на цене и може, заједно са другим факторима, изазвати брзо кретање свих таквих тржишта у истом смеру због, између осталог, осцилација каматних стопа. Свака таква интервенција може имати негативан утицај на вредност одређених финансијских инструмената.

8. Комисија

Пре него што инвеститор купи било који финансијски инструмент, требало би да добије детаље о свим провизијама и другим трошковима за које ћете бити одговорни. Ако се неки трошкови не изражавају у новцу (већ, на пример, као проценат вредности уговора), требало би да добије јасно и писано објашњење, укључујући одговарајуће примере, како би се утврдило шта би такви намети вероватно могли значити у одређеним новчаним износима. У случају фјучерса, када се провизија наплаћује као проценат, она ће обично бити у процентима од укупне вредности уговора, а не само као проценат било које почетне уплате.

Ц. Фактори ризика специфични за производ

1. Фактори ризика специфични за производ

Различити финансијски инструменти укључују различите нивое изложености ризику и приликом одлучивања да ли ће се трговати или купити било који финансијски инструмент, потенцијални инвеститори би требали узети у обзир сљедеће.

Улагање у било који финансијски инструмент укључује ризике. Ови ризици могу, између осталог, укључивати тржиште капитала, тржиште обвезница, девизе, каматну стопу, нестабилност тржишта и економске, политичке и регулаторне ризике и било коју комбинацију ових и других ризика. Неки од ових ризика укратко се разматрају у наставку.

Потенцијални купци треба да имају искуство у вези са трансакцијама са инструментима као што су релевантни финансијски инструменти и са основним који се односи на такве финансијске инструменте.

Потенцијални купци треба да разумеју ризике повезане са улагањем у релевантне финансијске инструменте и требало би да донесу одлуку о улагању тек након пажљивог разматрања, са својим правним, пореским, рачуноводственим и другим саветницима, о (а) подобности улагања у релевантне финансијске инструменте инструменте у светлу њихових посебних финансијских, пореских и других околности, (б) информације наведене у документу понуде које се односе на релевантне финансијске инструменте и (ц) релевантне основне информације.

Вриједност финансијских инструмената може пасти и, гдје су финансијски инструменти заштићени капиталом, улагачи требају имати на уму да, без обзира на њихово улагање у такве финансијске инструменте, износ готовине који доспијева доспијећа никада неће бити мањи од наведеног минималног износа готовине.

Улагање у било који финансијски инструмент требало би извршити тек након процене правца, времена и величине потенцијалних будућих промена вредности релевантног основног и/или састава и/или методе израчуна релевантног основног средства, као приноса било које такво улагање ће зависити, између осталог, од таквих промена.

Улагач у финансијски инструмент генерално мора бити тачан у погледу правца, времена и величине предвиђене промене вредности релевантног основног средства. Више фактора ризика може имати истовремени ефекат на финансијски инструмент тако да ефекат одређеног фактора ризика не може бити предвидљив. Осим тога, више фактора ризика може имати сложени ефекат који се не може предвидјети.

Не може се дати гаранција у погледу утицаја било које комбинације фактора ризика на вредност финансијског инструмента.

Финансијски инструменти повезани са основним инструментом представљају улагање повезано са економским учинком релевантних основних и потенцијалних инвеститора. Треба напоменути да ће принос (ако га има) на њихово улагање у такве финансијске инструменте зависити од учинка таквог основног средства.

Потенцијални инвеститори такође треба да узму у обзир да, иако је тржишна вредност таквих финансијских инструмената повезана са таквим основним инструментом и на њих ће (позитивно или негативно) утицати таква основа, свака промена можда неће бити упоредива и може бити несразмерна.

Немогуће је предвидети како ће ниво релевантне основе варирати током времена. За разлику од директног улагања у релевантне основне финансијске инструменте, такви финансијски инструменти представљају право на примање уплате или испоруке, у зависности од случаја, релевантног износа на одређене или одредиве датуме у односу на такве финансијске инструменте инструменти који могу укључивати периодична плаћања камата (ако су наведена у одредбама и условима за такве финансијске инструменте), сви или неки од њих се могу утврдити на основу учинка релевантних основних средстава. Важећи услови и одредбе ће одредити одредбе за утврђивање износа који се плаћају или испоручују, зависно од случаја, на одређени или одредиви датум у односу на релевантне финансијске инструменте, укључујући и периодична плаћања камате .

ПЕРСПЕКТИВНИ ИНВЕСТИТОРИ У ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ПОВЕЗАНИМИ СА НЕЗАВИСНИМ МОРАЈУ ПРЕГЛЕДАТИ УСЛОВЕ РЕЛЕВАНТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНТА ДА БИ УТВРДИЛИ ШТА ЈЕДНО МОЖЕ БИТИ И ЈЕДНО, ИЛИ ЈЕДНО ИЗНОСИ СУ ПЛАТИВИ И/ИЛИ ИСПОРУЧИВИ, КАКАВ БИ БИО СЛУЧАЈ, ПРЕ него што донесете било какву одлуку о куповини таквих финансијских инструмената.

Једини повраћај на финансијске инструменте може бити потенцијално плаћање или испорука, зависно од случаја, износа плативих по основу извршења или откупа или на други начин доспелих и плаћања било којих периодичних камата и потенцијални купци би требало да преиспитају одредбе и услове релевантних финансијски инструменти како би се утврдило који су износи плативи и/или испоручиви, које околности и када.

ПСС или релевантна трећа страна, у зависности од случаја, могу издати неколико издања финансијских инструмената који се односе на исту основицу. Међутим, не може се дати гаранција да ће ПСС или релевантна трећа страна, у зависности од случаја, издати више од једног издања финансијских инструмената повезаних са таквим основама. У било ком тренутку, број отворених финансијских инструмената може бити значајан.

Финансијски инструменти могу бити повезани, између осталог, са власничким хартијама од вредности, индексима, валутама, кредитом одређених ентитета, изведеницама, робом и/или робним фјучерсима, приватним капиталом или неликвидном имовином и некретнинама, хартијама од вредности ниског кредитног квалитета, проблематичним хартијама од вредности, улагањима на тржиштима у развоју или у развоју и/или деоницама фондова, укључујући хеџ фондове.

2. Финансијски инструменти повезани са власничким хартијама од вредности

У погледу финансијских инструмената повезаних са власничким хартијама од вредности или корпом власничких хартија од вредности, на одређени или одредиви датум (и) у вези са таквим финансијским инструментима, улагачи могу примити било физичку испоруку одређеног броја релевантних власничких хартија од вредности и/или исплата износа утврђеног на основу вредности одговарајућих власничких хартија од вредности на одређени датум или датуме у поређењу са другим датумом или датумима. Сходно томе, улагање у такве финансијске инструменте може сносити сличне тржишне ризике као и директно улагање у релевантне власничке хартије од вредности, па би инвеститори у складу са тим требали да се посаветују. Камата (ако постоји) која се плаћа на такве финансијске инструменте може се израчунати на основу вредности једне или више власничких хартија од вредности на одређени датум или датуме у поређењу са другим датумом или датумима или на основу било које дивиденде исплаћене на основу таквог капитала хартије од вредности.

У вези са таквим финансијским инструментима, ниједан издавалац релевантних власничких хартија од вредности неће учествовати у припреми било ког документа о понуди који се односи на релевантне финансијске инструменте или одредбе и услове релевантних финансијских инструмената, а ПСС неће вршити никакву истрагу или испитивање са у вези са подацима који се тичу било ког таквог издаваоца који се у њему налазе или у документима из којих су такве информације извучене. Сходно томе, не може бити гаранције да ће се сви догађаји догодити пре датума издавања релевантних финансијских инструмената (укључујући догађаје који би утицали на тачност или потпуност било које јавно доступне документације коју ПСС користи у припреми било ког документа понуде који се односи на релевантне финансијски инструменти) који би утицали на трговачку цену релевантних власничких хартија од вредности биће јавно објављени. Накнадно обелодањивање таквих догађаја или обелодањивање или неоткривање битних будућих догађаја у вези са издаваоцем таквих власничких хартија од вредности могло би утицати на цену трговања таквим власничким хартијама од вредности, а самим тим и на цену трговања или вредност таквих финансијских инструмената.

Осим ако није другачије предвиђено у одредбама и условима таквих финансијских инструмената, власници таквих финансијских инструмената неће имати право гласа нити право да примају дивиденде или расподеле или било која друга права у односу на релевантне власничке хартије од вредности на које се ти финансијски инструменти односе.

 

3. Финансијски инструменти повезани са индексима

У погледу финансијских инструмената повезаних са индексом или корпом индекса, на одређени или одредиви датум (и) у односу на такве финансијске инструменте, улагачи могу примити исплату износа утврђеног у односу на вриједност релевантног индекса или индекса на дати датум или датуми у поређењу са другим датумом или датумима и/или физичком испоруком имовине повезане са релевантним индексом или индексима. Плаћање камата (ако их има) на такве финансијске инструменте може се израчунати на основу вредности једног или више релевантних индекса на одређени датум или датуме у поређењу са другим датумом или датумима.

 

4. Финансијски инструменти повезани са валутама

У погледу финансијских инструмената повезаних са једном или више валута, на одређени или одредиви датум (и) у односу на такве финансијске инструменте, улагачи могу примити исплату износа утврђеног у односу на вредност релевантних валута на одређени датум или датуме у поређењу са другим датумом или датумима. Камате (ако их има) које се плаћају на такве финансијске инструменте могу се израчунати на основу вредности једне или више релевантних валута на одређени датум или датуме у поређењу са другим датумом или датумима.

Промене курса релевантне валуте (или једне или више валута у корпи валута) утицаће на вредност финансијских инструмената повезаних са том валутом или валутама. Штавише, на инвеститоре који намеравају да конвертују добитке или губитке од примања новца или продаје таквих финансијских инструмената у своју матичну валуту могу утицати колебања курса између њихове матичне валуте и релевантне валуте (или једне или више валута у корпи валута). На вредност валуте могу утицати сложени политички и економски фактори, укључујући владине акције да поправи или подржи вредност валуте (или једне или више валута у корпи валута), без обзира на друге тржишне силе. Купци финансијских инструмената повезаних са валутом или валутама ризикују да изгубе целокупно улагање ако се курсеви релевантне валуте (или једне или више валута у корпи валута) не крећу у предвиђеном смеру.

Ако се накнадно издају додатни финансијски инструменти или опције који се односе на одређене валуте или одређене валутне индексе, понуда финансијских инструмената и опција везаних за те валуте или валутне индексе, према потреби, на тржишту ће се повећати, што би могло узроковати цијену по којој финансијским инструментима се тргује на секундарном тржишту да би значајно опао.

У уобичајеном току свог свакодневног трговања девизама или стварања тржишта или ради управљања ризиком његове изложености у односу на било који финансијски инструмент закључен са вама, ПСС и/или његове подружнице или било која трећа страна могу ући у, одвити, прекинути или затворити у целини или делимично трансакције са трећим лицима (трансакције трећих страна) пре, у или после времена у коме: (и) се утврђује процена вредности финансијског инструмента; (ии) утврђена је процена спољног тржишта или референтна вредност на коју се позива финансијски инструмент (исправка); (иии) финансијски инструмент доспева на наплату; или (ив) права странке да захтева измирење финансијског инструмента постају остварива (све или било које од ових времена је релевантно време). Могуће је да улазак у трансакције трећих страна у релевантно време може директно или индиректно утицати на девизне курсеве, што заузврат може имати утицаја на вредност финансијског инструмента за вас, или на вредност фиксирања и/или могу покренути одређене одредбе финансијског инструмента.

 

5. Финансијски инструменти повезани са кредитом одређених лица

Финансијски инструменти могу бити повезани са кредитом једног или више наведених субјеката, а у случају наступања одређених околности наведених у одредбама и условима таквих финансијских инструмената, ПСС -а или, у зависности од случаја, обавезе трећег лица да износи плаћања по таквим финансијским инструментима могу бити замењени обавезом плаћања других износа израчунатих у односу на вредност обавеза које се односе на једно или више таквих субјеката и/или испоруке таквих обавеза. Осим тога, такви финансијски инструменти који носе камату могу престати да носе камату на дан или пре датума настанка било које такве околности.

 

6. Финансијски инструменти повезани са дериватима

Финансијски инструменти се могу издати или на други начин закључити, чији је принос повезан са изведеним инструментима (који могу бити сложени) којима се настоји изменити или поновити учинак улагања одређених хартија од вредности, роба, валута, каматних стопа, индекса или тржишта на основа са полугом или без задужења. Основа у односу на такве финансијске инструменте генерално има ризик друге уговорне стране и можда неће пословати на очекивани начин, што резултира већим губитком или повећањем вредности. Такви финансијски инструменти подложни су ризицима који могу резултирати губитком целе или дела вредности основних средстава и на тај начин негативно утицати на вредност финансијских инструмената. Такви ризици могу укључивати каматни и кредитни ризик, променљивост, светску и локалну тржишну цену и потражњу, и опште економске факторе и активност. Основа може бити дериват који такође може имати уграђен веома висок полуг који може значајно повећати кретања на тржишту, што значи да би губици у неким случајевима могли премашити вредност релевантног дериватног инструмента и на тај начин резултирати укупним губитком.
Нека од тржишта за изведене инструменте су тржишта „без рецепта“ или „међупродавачи“, која могу бити неликвидна и понекад су подложна већим распонима између понуђених и понуђених цијена од дериватних инструмената којима се тргује на берзи. Учесници на таквим тржиштима обично не подлежу кредитној процени и регулаторном надзору, што би био случај са члановима тржишта заснованих на размени. Ово излаже улагаче у финансијске инструменте повезане са било којим таквим дериватима ризику да друга уговорна страна неће измирити трансакцију у складу са условима и одредбама јер друга страна има проблем с кредитом или ликвидношћу или зато што друга страна не извршава своје обавезе из неког другог разлога. До кашњења у решавању може доћи и због спорова у вези са условима релевантног уговора о деривату (било да је он веродостојан или не) јер на таквим тржиштима можда неће постојати утврђена правила и процедуре за брзо решавање спорова међу учесницима на тржишту на тржиштима заснованим на размени. Ови фактори могу узроковати смањење вриједности финансијског инструмента. Такав „ризик друге уговорне стране“ присутан је у свим „ванберзанским“ или билатералним размјенама и наглашен је у уговорима са дужим роком доспијећа у којима се могу спријечити непредвиђени догађаји ради спрјечавања намирења. Вредновање трансакција деривата ванберзанског тржишта такође је подложно већој неизвесности и варијацијама од оног код деривата којима се тргује на берзи, а процене које даје једна страна могу се разликовати од процена које је дала трећа страна или вредности након ликвидације релевантне трансакције. Под одређеним околностима, можда неће бити могуће прибавити тржишне котације за вредност трансакције деривата без рецепта.

 

7. Финансијски инструменти повезани са робом и/или робним фјучерсима

У погледу финансијских инструмената повезаних са робом или корпом роба или робних фјучерса, на одређени или одредиви датум или датуме у вези са таквим финансијским инструментима, улагачи могу примити исплату износа утврђеног у односу на вредност релевантних роба или термински уговори на одређени датум или датуме у поређењу са другим датумом или датумима. Плаћање камата (ако их има) на такве финансијске инструменте може се израчунати на основу вредности једне или више роба на одређени датум или датирано у поређењу са другим датумом или датумима или на основу једног или више робних фјучерс уговора.

Улагачи треба да примете да кретање цене робе или корпе роба може бити подложно значајним флуктуацијама које можда нису у корелацији са променама каматних стопа, валута или других индекса и роком промена релевантне цене робе или робе може утицати на стварни принос инвеститорима, чак и ако је просечан ниво у складу са њиховим очекивањима. Генерално, што је раније дошло до промене цене или цена робе, то је већи утицај на принос.

Робна терминска тржишта су веома нестабилна. На робна тржишта утичу, између осталог, промјене односа понуде и потражње, временски услови, владини, пољопривредни, комерцијални и трговински програми и политике осмишљени да утичу на цијене роба, свјетска политичка и економска дешавања и промјене каматних стопа. Штавише, улагања у фјучерс и опционе уговоре укључују додатне ризике укључујући, без ограничења, полугу (маржа је обично проценат номиналне вредности уговора, а изложеност може бити готово неограничена). Власник фјучерс позиције може сматрати да такве позиције постају неликвидне јер одређене робне берзе ограничавају флуктуације одређених цијена фјучерс уговора у току једног дана прописима који се називају „дневне границе флуктуације цијена“ или „дневни лимити“. Под таквим дневним лимитима, током једног трговачког дана не могу се обављати трговања по ценама које прелазе дневне лимите. Једном када се цена уговора за одређену будућност повећа или смањи за износ једнак дневном лимиту, позиције у будућности се не могу нити узети нити ликвидирати, осим ако трговци нису вољни да тргују на или унутар лимита. Ово би могло спречити власника да одмах ликвидира неповољне позиције и изложити га значајним губицима.

Цене уговорених фјучерса у разним робама повремено су прелазиле дневну границу неколико узастопних дана уз мало или без трговања. Слични догађаји могли би спријечити ликвидацију неповољних позиција и улагача у финансијски инструмент који је повезан са таквим уговорним цијенама изложити значајним губицима.

Тржишна цена таквих финансијских инструмената може бити променљива и може зависити од преосталог времена до извршења или откупа и променљивости цене робе или робе. На цену робе или робе могу утицати економски, финансијски и политички догађаји у једној или више јурисдикција, укључујући факторе који утичу на размену (е) или систем (е) котације на којима се може трговати било којом таквом робом.

 

8. Финансијски инструменти повезани са приватним капиталом или неликвидном имовином

Финансијски инструменти могу бити повезани са основним субјектом који подлеже законским или другим ограничењима преноса или за које не постоји ликвидно тржиште, као што су власничке хартије од вредности у приватним компанијама. Тржишне цијене таквих власничких вриједносних папира, ако их има, обично су нестабилније и можда ће бити немогуће продати такве власничке вриједносне папире по жељи или остварити њихову фер вриједност у случају продаје. Такве власничке хартије од вредности не могу се котирати на берзи нити трговати на ванберзанском тржишту. Као резултат одсуства јавног трговачког тржишта за ове власничке хартије од вредности, вероватно ће бити мање ликвидне од власничких хартија од вредности којима се јавно тргује. Може доћи до значајних кашњења у покушају продаје власничких хартија од вредности којима се не тргује јавно. Иако се ове власничке хартије од вредности могу продати у приватним трансакцијама, цене остварене овом продајом могле би бити мање од првобитно плаћених. Штавише, компаније чије власничке хартије од вредности нису регистроване или се јавно не тргује не подлежу обелодањивању и другим захтевима заштите улагача који би били применљиви да су њихове власничке хартије од вредности регистроване или да се њима јавно тргује.

Поред тога, берзанско или регулаторно тело може обуставити трговање одређеним уговором, наредити непосредну ликвидацију и поравнање одређеног уговора или наредити да се трговање одређеним уговором врши само ради ликвидације. Неликвидност позиција може резултирати значајним неочекиваним губицима, па стога и улагачи у финансијске инструменте повезане с тим могу претрпјети значајне неочекиване губитке.

 

9. Финансијски инструменти повезани са вриједносним папирима ниске кредитне квалитете

Финансијски инструменти могу бити повезани са посебно ризичним улагањима која такође могу понудити потенцијал за одговарајуће високе приносе. Као резултат тога, постоји значајан ризик да улагач у такав финансијски инструмент може изгубити сва или у великој мери сва своја улагања. Темељни односи који се односе на такве финансијске инструменте могу се оцијенити нижим од инвестиционог разреда, па се стога могу сматрати „нежељеним обвезницама“ или вриједносним папирима у проблему (види доље „Финансијски инструменти повезани са вриједносним папирима у проблему“).

 

10. Финансијски инструменти повезани са вриједносним папирима у проблему

Финансијски инструменти могу бити повезани са хартијама од вредности издавалаца у слабом финансијском стању, који имају лоше пословне резултате, имају значајне капиталне потребе или негативну нето вредност, суочавају се са посебним проблемима конкуренције или застарелости производа или су укључени у стечајне поступке или поступке реорганизације. Такви финансијски инструменти могу укључивати значајне ризике који могу резултирати значајним или чак укупним губицима износа уложеног у такве финансијске инструменте. Међу ризицима који су својствени финансијским инструментима повезаним са таквим улагањима је и то што често може бити тешко доћи до информација о правом стању издаваоца релевантног основног капитала; на вредност релевантног темељног основа могу негативно утицати закони који се, између осталог, односе на лажне трансфере и друге неважеће трансфере или плаћања, одговорност зајмодавца и овлашћење суда да одбије, смањи, подреди или обесправљује одређене захтеве; тржишна цена релевантног основног капитала може бити подложна наглим и нестабилним тржишним кретањима и натпросечној нестабилности цена, а распон између цена понуде и понуде релевантних основних вредности може бити већи од оних који преовлађују на другим тржиштима хартија од вредности; може проћи неколико година док тржишна цена релевантног основног средства одражава његову унутрашњу вредност; у корпоративној реорганизацији можда неће бити могуће извршити реорганизацију (због, на пример, пропуста да се добију потребна одобрења); а у ликвидацији (у току и ван стечаја) и реорганизацији постоји ризик да ће ликвидација или реорганизација бити одложена (на пример, све док се не измире различите обавезе, стварне или условне) или ће резултирати расподелом готовину или нову хартију од вредности чија ће вредност бити мања од куповне цене релевантног основног средства.

 

11. Финансијски инструменти повезани са улагањима на тржишта у развоју или у развоју

Финансијски инструменти могу бити повезани са хартијама од вредности издавалаца који се не налазе у развијеним земљама или подлежу регулацији у њима или хартијама од вредности које нису деноминиране у валути развијених земаља или се њима не тргује. Улагање у такве финансијске инструменте укључује одређене посебне ризике, укључујући ризике повезане са политичком и економском неизвесношћу, неповољну политику владе, ограничења страних улагања и конвертибилност валуте, флуктуације девизног курса, могуће ниже нивое обелодањивања и регулације и неизвесности у погледу статуса , тумачење и примену закона, укључујући, али без ограничења, оне који се односе на експропријацију, национализацију и конфискацију. Предузећа која се не налазе у развијеним земљама такође генерално не подлежу јединственим рачуноводственим, ревизорским и стандардима финансијског извештавања, а ревизијске праксе и захтеви можда нису упоредиви са онима који се примењују на компаније у развијеним земљама. Даље, хартије од вредности којима се не тргује у развијеним земљама имају тенденцију да буду мање ликвидне, а цене тих хартија од вредности нестабилније. Осим тога, поравнање трговина на неким таквим тржиштима може бити много спорије и подложније неуспјеху него на тржиштима у развијеним земљама. Повећани трошкови скрбника, као и административне потешкоће (попут примјене закона јурисдикција земаља у развоју или земаља у развоју на скрбнике у таквим јурисдикцијама у различитим околностима, укључујући банкрот, могућност поврата изгубљене имовине, експропријацију, национализацију и приступ евиденцији) такође произилазе из одржавања имовине у таквим земљама у развоју или земљама у развоју.

 

12. Финансијски инструменти повезани са акцијама фондова, укључујући хеџ фондове

Тамо где је основно или се односи на једно или више фондова, релевантни финансијски инструменти одражавају учинак таквих средстава, што могу бити „хеџ фондови“. Хедге фонд може трговати и улагати у широк спектар улагачких интереса, као што су дужничке и власничке хартије од вредности, робе и девизе, а може и закључивати трансакције са дериватима, укључујући, без ограничења, фјучерс и опције. Хеџ фонд често може бити неликвидан и њиме се може трговати само месечно, квартално или чак ређе. Из свих ових разлога и доле описаних, улагање директно или индиректно у хеџ фондове се генерално сматра ризичним. Ако је основни хеџ фонд који нема довољно успеха, његова вредност ће пасти, вероватно на нулу. Хеџ фондови који се с времена на време одражавају у релевантним темељима и њихови саветници за трговање хеџ фондовима, као и тржишта и инструменти у које улажу, често нису предмет прегледа од стране владиних органа, саморегулаторних организација или других надзорних органа.

Следи неисцрпна листа ризика повезаних са улагањем у хеџ фондове:

А.Инвестмент Манагер

Учинак хеџ фонда зависиће од учинка улагања која су одабрали кључни појединци повезани са свакодневним операцијама менаџера за инвестиције релевантног хеџ фонда и од стручности таквих кључних појединаца. Свако повлачење или други прекид инвестиционих активности у име менаџера за инвестиције од стране било ког од ових појединаца могао би резултирати губицима и/или престанком или распуштањем релевантног хеџ фонда. Инвестициона стратегија, ограничења улагања и инвестициони циљеви хеџ фонда дају његовом менаџеру за улагање значајно дискреционо право да уложи своју имовину и не може се гарантовати да ће инвестиционе одлуке инвестиционог менаџера бити исплативе или ће се ефикасно заштитити од ризика тржишта или других услова и стога такве одлуке могу узроковати пад вредности релевантног хеџ фонда.
Инвестициони менаџер може да прими накнаде у вези са учинком, које могу бити значајне. Начин обрачунавања таквих накнада може створити подстицај за менаџера за инвестиције да инвестира ризичније или спекулативније него што би био случај да такве накнаде нису плаћене менаџеру за инвестиције. Осим тога, пошто се накнаде за перформансе могу израчунати на основу која укључује и нереализоване и остварене добитке на имовини релевантног хеџ фонда, такве накнаде могу бити веће него да су засноване само на оствареним добицима. Ако хеџ фонд не послује или не ради довољно да покрије накнаде, вредност релевантног хеџ фонда ће пасти и може пасти на нулу.

Б. Недостатак раздвајања имовине

Главни посредник може бити или је могао бити именован у односу на хеџ фонд и према томе ће бити одговоран за скрбништво, клиринг, финансирање и извјештавање у вези са трансакцијама вриједносних папира које је закључио релевантни менаџер улагања. Тамо где улагања хеџ фонда одговарајућег главног брокера класификују као колатерал, он их не може одвојити од сопствених улагања. Као резултат тога, таква улагања могу бити доступна повериоцима таквог главног брокера у случају његове инсолвентности, а релевантни хеџ фонд може изгубити део или цео свој интерес у таквим улагањима.

Ц. Ризикови заштите

Менаџер улагања може користити варанте, фјучерс, терминске уговоре, свопове, опције и друге изведене инструменте који укључују хартије од вредности, валуте, каматне стопе, робе и друге категорије имовине (и комбинације горенаведеног) за потребе успостављања „тржишно неутралних“ арбитражних позиција као део својих стратегија трговања и за заштиту од кретања на тржиштима капитала. Заштита од пада вредности позиције портфолија не елиминише флуктуације вредности позиција портфолија нити спречава губитке ако вредности таквих позиција опадну, већ успоставља друге позиције осмишљене да остваре добит од истих кретања, чиме се ублажава пад у портфолију вредност позиција портфолија. Такве хеџинг трансакције такође могу ограничити могућност зараде ако се вредност позиције портфолија повећа. Штавише, можда неће увек бити могуће да менаџер за инвестиције изврши трансакције хеџинга или то учини по ценама, стопама или нивоима који су повољнији за хеџ фонд. Успех свих трансакција хеџинга биће подложан кретањима у смеру цена хартија од вредности и валуте и каматних стопа, те стабилности или предвидљивости односа цена. Стога, иако хеџ фонд може ући у такве трансакције ради смањења девизног курса и ризика каматних стопа, непредвиђене промјене валуте или каматне стопе могу резултирати лошијим укупним учинком хеџ фонда него да се није бавио таквим трансакцијама заштите. Осим тога, степен корелације између кретања цена инструмената који се користе у стратегији хеџинга и кретања цена у портфељу који се штити може варирати. Штавише, из различитих разлога, менаџер за инвестиције можда неће моћи, а можда и неће покушати успоставити савршену корелацију између таквих инструмената заштите и портфолија који се штити. Несавршена корелација може спречити хеџ фонд да оствари планирану хеџинг или изложити хеџ фонд ризику од губитка.

Д.Левераге

Хеџ фондови могу бити у могућности да позајмљују (или запошљавају полугу) без ограничења и могу да користе различите кредитне линије и друге облике полуге, укључујући свопове и уговоре о поновној куповини. Иако полуга представља могућности за повећање укупног приноса хеџ фонда, она има ефекат и потенцијалног повећања губитака. Ако су приходи и повећање вредности улагања извршених позајмљеним средствима мањи од потребних камата на позајмице, вредност хеџ фонда ће се смањити. Осим тога, сваки догађај који негативно утиче на вредност улагања хеџ фонда био би увећан у мери у којој се такав хеџ фонд користи. Кумулативни ефекат коришћења полуге од стране хеџ фонда на тржишту које се неповољно креће према улагањима у такав хеџ фонд могао би резултирати значајним губитком у хеџ фонду који би био већи него да се хеџ фонд не задужује. Штавише, свака употреба хеџ фонда свопова и других деривата за стицање изложености одређеним инвестицијама може утицати на имовину хеџ фонда и изложити је горе описаним ризицима.

Е.Ризици повезани са коришћењем маржираних позајмица

Очекивана употреба краткорочних позајмица по основу марже за инвеститора резултираће одређеним додатним ризицима за релевантни хеџ фонд. На пример, ако су хартије од вредности заложене посредницима ради осигурања пада вредности хеџ фонда, такав хеџ фонд може бити подложан „позиву на маржу”, према којем мора или положити додатна средства код брокера или бити предмет обавезног ликвидација заложених хартија од вредности ради компензације пада вредности. У случају наглог пада вредности имовине хеџ фонда, менаџер за инвестиције можда неће моћи да ликвидира имовину довољно брзо да отплати дуг по основу марже. У том случају, релевантни главни посредник може по сопственом нахођењу ликвидирати додатну имовину хеџ фонда, како би задовољио такав маргин дуг. Премије за одређене опције којима се тргује на берзама ван САД-а могу се платити на маржи. Ако менаџер за инвестиције продаје опцију на фјучерс уговору, можда ће бити потребно да положи маржу у износу једнаком захтеву за маржу утврђеном за фјучерс уговор који је у основи опције и, поред тога, износ који је значајно једнак премији за опцију . Захтеви за маржу наметнути за писање опција, иако прилагођени тако да одражавају вероватноћу да се опције без новца неће искористити, у ствари могу бити већи од оних који се намећу при директном пословању на фјучерс тржиштима. Да ли ће за опције без рецепта бити потребан неки депозит за маржу зависиће од договора страна у трансакцији.

Ф. Низак кредитни квалитет и проблематичне хартије од вредности

Хеџ фондови могу улагати у хартије од вредности повезане са посебно ризичним улагањима или у хартије од вредности издавалаца у слабом финансијском стању, који имају лоше пословне резултате, имају значајне капиталне потребе или негативну нето вредност, суочавају се са посебним проблемима конкуренције или застарелости производа или су у стечају или поступак реорганизације. Улагања ове врсте могу укључивати значајне ризике који могу резултирати значајним, а понекад чак и укупним губицима. Неки од ризика својствених улагањима у такве ентитете описани су у горе наведеним „финансијским инструментима повезаним са вриједносним папирима ниске кредитне квалитете“ и „финансијским инструментима повезаним са вриједносним папирима у проблему“.

Г.Деривати

Фондови за хеџинг могу улагати у изведене инструменте (од којих неки могу бити сложени) којима се настоји изменити или поновити учинак улагања одређених хартија од вредности, роба, валута, каматних стопа, индекса или тржишта на бази левергера или без задужења. Ови инструменти генерално имају ризик друге уговорне стране и подложни су ризицима описанима у горе наведеним „финансијским инструментима повезаним са дериватима“.
Хеџ фондови такође могу куповати или продавати опције на различитим основним средствима. Ризик од уписивања (продаје) опција је неограничен јер писац опције мора купити (у случају пута) или продати (у случају позива) основну хартију од вредности по одређеној цени након извршења. Не постоји ограничење у цени коју хеџ фонд може платити да би испунио своје обавезе као писац опција. Као имовина која не може имати вредност при поравнању, опције могу увести значајан додатни елемент полуге и ризика у тржишну изложеност хеџ фонда. Коришћење одређених стратегија опција може изложити хеџ фонд инвестиционим губицима који су значајни чак и у контексту позиција за које је релевантни менаџер за инвестиције исправно предвидео смер тржишних цена или односа цена.

Х. Посебни ризици повезани са трговањем дериватима без рецепта

Нека од тржишта на којима хеџ фонд може да изврши трансакције са дериватима су тржишта „без рецепта“ или „међупродавачи“, која могу бити неликвидна и понекад подлежу већим распонима између цена понуде и понуда од трансакција са дериватима којима се тргује на берзи. . Учесници на таквим тржиштима обично не подлежу кредитној процени и регулаторном надзору, што би био случај са члановима тржишта заснованих на размени. Ово излаже хеџ фонд ризику од неизвршења обавеза друге уговорне стране или кашњења у поравнању, а тиме и ризицима описаним у горе наведеним „финансијским инструментима повезаним са дериватима“. Ови фактори могу узроковати губитак хеџ фонда због неповољних кретања на тржишту док се замјенске трансакције извршавају или на неки други начин. Такав „ризик друге уговорне стране“ је наглашен тамо где је хеџ фонд концентрисао своје трансакције са једном или малом групом уговорних страна. Хеџ фонд опћенито није ограничен у пословању с било којом другом уговорном страном или у концентрирању било које или свих својих трансакција с једном уговорном страном. Осим тога, ако се менаџер за инвестиције бави таквим трансакцијама преко шалтера, релевантни хеџ фонд ће бити изложен ризику да друга уговорна страна (обично релевантни главни посредник) не изврши своје обавезе по трансакцији. Вредновање трансакција деривата ванберзанског тржишта такође је подложно већој неизвесности и варијацијама од оног код деривата којима се тргује на берзи. „Замјенска“ вриједност изведене трансакције може се разликовати од „ликвидационе“ вриједности такве трансакције, а вриједност коју друга уговорна страна хеџ фонда пружа за такве трансакције може се разликовати од процјене коју је обезбиједило треће лице или вриједности након ликвидације трансакција. Под одређеним околностима можда неће бити могуће да хеџ фонд добије тржишне котације за вредност трансакције деривата преко шалтера. Такође, хеџ фонд може бити у немогућности да затвори или уђе у компензациону трансакцију деривата ван шалтера у време када то жели, што доводи до значајних губитака. Конкретно, затварање трансакције деривата без рецепта обично се може извршити само уз сагласност друге уговорне стране у трансакцији. Ако се не добије таква сагласност, хеџ фонд неће моћи да затвори своје обавезе и може претрпети губитке.

И. неликвидна улагања

Хеџ фондови могу улагати која подлежу законским или другим ограничењима преноса или за која не постоји ликвидно тржиште, као што су власничке хартије од вредности у приватним компанијама и подложна су ризицима описаним у „Финансијским инструментима повезаним са приватним капиталом или неликвидном имовином и стварним имање ”горе. Осим тога, фјучерс позиције које заузима хеџ фонд могу постати неликвидне јер, на пример, одређене робне берзе ограничавају флуктуације одређених цена фјучерс уговора у току једног дана прописима који се називају „дневне границе флуктуације цена“ или „дневни лимити“ како је описано у горе наведеним „финансијским инструментима повезаним са робом и/или робним фјучерсима“.

Ј.Правни и регулаторни ризици

Законске и регулаторне промене могле би негативно утицати на хеџ фонд. Регулација инвестиционих средстава, као што су хеџ фондови и многа улагања којима је дозвољено да менаџер инвестиција изврши у име хеџ фонда, још увек се развија и стога је подложна променама. Осим тога, многе владине агенције, саморегулаторне организације и берзе овлашћене су да предузму ванредне мере у случају ванредних ситуација на тржишту. Учинак било које будуће правне или регулаторне промене на хеџ фонд није могуће предвидети, али би могао бити значајан и неповољан.

К.Схорт-селлинг

Кратка продаја укључује продају вриједносног папира који хедге фонд не посједује у нади да ће касније купити исту вриједносницу (или вриједносни папир који се за њу може замијенити) по нижој цијени. Да би извршио испоруку купцу, хеџ фонд мора позајмити хартију од вредности и дужан је да врати зајмодавцу, што се постиже каснијом куповином хартије од вредности. Хеџ фонд остварује добит или губитак као резултат кратке продаје ако цена хартије од вредности падне или се повећа између датума кратке продаје и датума на који хеџ фонд покрива своју кратку позицију, тј. обезбеђење ради замене позајмљеног обезбеђења. Кратка продаја укључује теоретски неограничен ризик повећања тржишне цене хартије од вредности који би резултирао теоретски неограниченим губитком.

Л. Робе и робни фјучерси

Хедге фонд може улагати у робе и/или робне фјучерс и стога подлеже, између осталог, ризицима описанима у горе наведеним „финансијским инструментима повезаним са робом и/или робним фјучерсима“.

Накнада М.Хедге фонда

Хедге фонд обично обезбеђује накнаду за учинак или алокацију, изнад основне саветодавне накнаде, свом генералном партнеру, инвестиционом менаџеру или особи која ради у еквивалентном својству. Накнаде за перформансе или алокације могле би створити подстицај за инвестиционог менаџера да изабере ризичнија или шпекулативнија основна улагања него што би то иначе био случај.

Н. Плаћање „меког долара“

Приликом одабира брокера, банака и дилера који ће вршити трансакције у име хеџ фонда, менаџер за инвестиције може узети у обзир факторе као што су цена, способност брокера, банака и/или дилера да извршавају трансакције брзо и поуздано, њихове могућности, оперативна ефикасност помоћу којих се извршавају трансакције, њихову финансијску снагу, интегритет и стабилност и конкурентност стопа провизије у поређењу са другим посредницима, банкама и дилерима, као и квалитет, свеобухватност и учесталост било којих понуђених производа или услуга, или плаћене трошкове, такве брокере, банке и дилере. Производи и услуге могу укључивати ставке истраживања које менаџер за инвестиције користи при доношењу инвестиционих одлука, а тако плаћени трошкови могу укључивати опште режијске трошкове менаџера за инвестиције. Такве погодности „меког долара“ могу довести до тога да менаџер за инвестиције изврши трансакцију са одређеним брокером, банком или дилером, иако можда не нуди најниже накнаде за трансакције. Од инвестиционог менаџера није потребно (и) да добије најниже стопе провизије за посредовање или (ии) да комбинује или организује налоге како би добио најниже стопе провизије за посредовање у свом посредовању. Ако менаџер за инвестиције утврди да је износ провизија које брокер наплаћује разуман у односу на вредност посредничких и истраживачких производа или услуга које тај посредник пружа, може извршити трансакције за које су провизије таквог брокера веће од провизија другог брокера може наплатити. Такве посредничке провизије могу се платити посредницима који извршавају трансакције за одговарајући управљани рачун и који достављају, плаћају или враћају део провизија за посредовање хеџ фонда хеџ фонду ради плаћања имовине или услуга (као што су услуге истраживања , телефонске линије, опрему за вести и цитате, рачунарске садржаје и публикације) које користи релевантни менаџер за инвестиције или његове подружнице. Менаџер за инвестиције ће имати могућност да користи „меке доларе“ генерисане његовим инвестиционим активностима за плаћање горе наведене имовине и услуга. Израз „меки долари“ односи се на примање од инвестицијског менаџера имовине и услуга које пружају брокери (или трговци фјучерс провизијама у вези са фјучерс трансакцијама) без плаћања готовине од стране таквог менаџера за инвестиције на основу обима прихода остварених од посредничких провизија за трансакције извршене за клијенте инвестиционог менаџера. Менаџер за инвестиције ће размотрити количину и природу истраживачких услуга које пружају брокери, као и обим у коме се такве услуге ослањају, и покушаће да додели део брокерских послова релевантног управљаног рачуна на основу разматрања.

О.Специјални ризици повезани са трговањем терминским уговорима

Хеџ фондови се могу бавити терминским трговањем. Форвард уговори, за разлику од терминских уговора, не тргују се на берзама и нису стандардизовани, већ банке и дилери делују као налогодавци на овим тржиштима, преговарајући о свакој трансакцији на појединачној основи. Форвард и „готовинско“ трговање суштински су нерегулисани; нема ограничења дневних кретања цена и ограничења шпекулативне позиције нису примењива. Од принципала који послују на терминским тржиштима није потребно да наставе стварати тржишта у валутама или робама којима тргују, а на тим тржиштима могу се појавити периоди неликвидности, понекад значајног трајања. Било је периода током којих одређени учесници на овим тржиштима нису могли да котирају цене за одређене валуте или робу или су котирали цене са неуобичајено широким распоном између цене по којој су били спремни да купе и цене по којој су били спремни да продају . До поремећаја може доћи на било ком тржишту којим тргују хеџ фондови због неуобичајено великог обима трговања, политичке интервенције или других фактора. Неликвидност или поремећаји на тржишту могу довести до великих губитака за хеџ фонд.

П.Концентрација улагања

Иако ће генерално хеџ фонд имати за циљ улагање у разноврсна улагања, менаџер улагања у односу на хеџ фонд може уложити имовину таквог хеџ фонда у ограничен број улагања која могу бити концентрисана у неколико земаља, индустрија, сектора економије и/или издаваоце. Као резултат тога, иако би улагања хеџ фондова требало диверзифицирати, негативан утјецај на вриједност релевантног хеџ фонда од неповољних кретања у одређеној земљи, економији или индустрији или у вриједност вриједносних папира одређеног издаватеља могао би бити знатно већи него ако таквом хеџ фонду није било дозвољено да концентрише своја улагања у толикој мери.

П. Промет

Хеџ фондови могу инвестирати на основу одређених краткорочних тржишних разматрања. Као резултат тога, очекује се да ће стопа промета унутар хеџ фондова бити значајна, што потенцијално укључује значајне провизије за посредовање, накнаде и друге трансакцијске трошкове.

Р.Оперативна и људска грешка

Успех хеџ фонда делимично зависи од тачног прорачуна односа цена релевантног менаџера за инвестиције, саопштавања прецизних инструкција за трговање и текуће процене позиције. Осим тога, стратегије менаџера за инвестиције могу захтевати активно и стално управљање трајањем и другим варијаблама, те динамичко прилагођавање позиција хеџ фонда. Постоји могућност да се, због људских грешака, надзора или оперативних слабости, појаве грешке у овом процесу и доведу до значајних губитака у трговању и негативног утицаја на нето вредност имовине релевантног хеџ фонда.

С.Поузданост вредновања

Хеџ фондови се вреднују у складу са инструментом хеџ фонда који уређује такве процене. Управљачки инструменти хеџ фондова генерално предвиђају да ће свим хартијама од вредности или улагањима која су неликвидна, којима се не тргује на берзи или на успостављеном тржишту или за које се не може лако утврдити вредност, бити додељена таква фер вредност коју менаџер улагања може одредити у његов суд заснован на различитим факторима. Такви фактори укључују, али нису ограничени на, збирне цитате дилера или независне процене. Такве процене можда не показују колико би стварна фер тржишна вредност била на активном, ликвидном или успостављеном тржишту.

Т. Стратегије улагања

Хеџ фондови су релативно хетерогена класа имовине у којој менаџери за инвестиције могу да одреде своје стратегије по сопственом нахођењу. Као последица тога, не постоји општеприхваћена дефиниција за стратегије које користе хеџ фондови. Чак може бити немогуће повезати одређене хеџ фондове са само једном специфичном дефиницијом стратегије. Надаље, постоје различити нивои на којима се могу направити класификације: свака општа стратегија састоји се од различитих под-стратегија које се могу међусобно веома разликовати.

Финансијски инструменти могу бити повезани са или бити термински уговори или опције или бити издати као „ван шалтера“ или билатерални уговори за које не постоји тржиште за трговање.

13. Финансијски инструменти повезани са фјучерсима или који су термински

Трансакције у фјучерсима укључују обавезу да се изврши или преузме испорука основног средства уговора на будући датум, или у неким случајевима да се позиција измири готовином. Они носе висок степен ризика. „Опремање“ или „полуга“ која се често може добити у трговини фјучерсима значи да мали покрет може довести до пропорционално много већег кретања вредности инвестиције, а то може деловати против инвеститора, али и за њега. Фјучерс трансакције имају потенцијалну обавезу, а инвеститори би требали бити свјесни импликација овога, посебно свих захтјева за маржу.

Маргиналне трансакције захтевају од купца да изврши низ плаћања у односу на куповну цену, уместо да одмах плати целу куповну цену. Ако инвеститор тргује уговорима о разликама или опцијама продаје, може претрпети потпуни губитак марже коју депонује да би успоставио или одржао позицију. Ако се тржиште креће против улагача, може се позвати да плати значајну додатну маржу у кратком року за одржавање позиције. Ако то не учини у потребном року, његова позиција може бити ликвидирана са губитком и биће одговорна за настали дефицит. Чак и ако трансакција није маргинализована, она и даље може имати обавезу да изврши додатна плаћања у одређеним околностима изнад и изнад износа који је плаћен приликом склапања уговора.

14. Финансијски инструменти повезани са опцијама или који су опције

Финансијски инструменти могу бити повезани са опцијама са различитим карактеристикама под следећим условима.
Опције куповине:-Опције куповине укључују мањи ризик од продаје опција јер, ако се цена основног средства помери против инвеститора, то једноставно може дозволити да опција престане. Максимални губитак ограничен је на премију, плус провизију или друге трансакцијске трошкове.
Опције писања: -Ако инвеститор напише опцију, ризик који је укључен је знатно већи од куповине опција. Могуће је да ће маржа бити одговорна за одржавање своје позиције, а губитак може бити знатно већи од примљене премије. Уписивањем опције, улагач прихвата законску обавезу да купи или прода основну опцију ако се опција искористи против ње, колико год се тржишна цена одмакла од извршне цене. Ризик се смањује ако улагач већ поседује основицу за коју је уговорио продају (када ће опција бити позната као „покривена опција позива“). Ако не поседује основни („непокривена опција позива“), ризик може бити неограничен. Само искусне особе треба размишљати о писању непокривених опција, а тек након што осигурају све детаље о важећим условима и потенцијалној изложености ризику.

15. Финансијски инструменти повезани или који су уговори за разлике

Уговори о фјучерсима и опцијама се такође могу назвати уговорима о разликама. То могу бити опције и фјучерси на било ком индексу, као и валутни и каматни свопови. Међутим, за разлику од других фјучерса и опција, ови уговори се могу измиривати само у готовини. Улагање у уговор о разликама носи исте ризике као и улагање у будућност или опцију, којих морате бити свесни као што је горе наведено.

16. Финансијски инструменти повезани са или који представљају ванберзанске трансакције са дериватима

Иако су нека ванберзанска тржишта високо ликвидна, трансакције ван берзи или „непреносиви“ деривати могу укључивати већи ризик од улагања у девизне деривате јер не постоји тржиште на којем се може затворити отворена позиција. Можда је немогуће ликвидирати постојећу позицију, проценити вредност позиције произашле из ванберзанске трансакције или проценити изложеност ризику. Цене понуда и понуде не морају се наводити, па чак и тамо где јесу, утврдиће их трговци овим инструментима, па ће стога бити тешко утврдити која је поштена цена.